ครม.เด้งอธิบดีกรมปศุสัตว์ เซ่นวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ครม.ย้าย “อภัย สุทธิสังข์” อธิบดีกรมปศุสัตว์ และแต่งตั้ง “สรวิศ ธานีโต” เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งย้ายนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ และแต่งตั้งนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบความผิดทางวินัย เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกรณีตรวจรับวัคซีน 1 ล้านโดส สำหรับป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยไม่มีใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อธิบดีกรมปศุสัตว์ในฐานะกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว จึงต้องถูกโยกย้าย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ราย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สศอ. และนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมอ. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป.-สำนักข่าวไทย